CHÚC MỘT NĂM HỌC 2015-2016 THÀNH CÔNG !

Hình ảnh hoạt động của Trường

Công văn các năm học

Năm học 2004-2005 Hải Phòng thực hiện dạy học môn tự chọn trong trường THCS Năm học 2005- 2006 Quy chế xét tốt nghiệp THCS ngày 05/04/2006 Năm học 2006-2007 1) Kiểm định chất lượng giáo viên 2) Quy chế đánh giá xếp loại hồ sơ THCS 3) Điều chỉnh PPCT môn Tin 4) Dự thảo quy định cụ thể về xét công nhận chiến sĩ thi đua 5) Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Năm học 2007-2008 1) Hải Phòng triển khai cuộc vận...

BĐDCMHS

6752273 ...

***

6733771 Kế hoạch khảo sát kì I năm học 2011 - 2012 ...

Công tác quản lý, sử dụng lao động ngành giáo

Trường THCS Ngũ Lão CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày 13 tháng 9 năm 2011 BÁO CÁOCông tác quản lý, sử dụng lao động, giáo viên ngành giáo dục đào tạo huyện Thủy Nguyên. I. Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2015.- Số lớp : 15-...

Lịch công tác tháng 12/2011

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – hạnh phúc Sè : 90...