CHÚC MỘT NĂM HỌC 2015-2016 THÀNH CÔNG !

Hình ảnh hoạt động của Trường

TKB HK I

Phßng GD & §T Tr­êng THCS Ngò L·o Thêi kho¸ biÓu khèi s¸ng(thùc hiÖn tõ 3/10/2011 ®Õn...) 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3 9A4 trùc gv Thø 2 T1 HDNGLL yªn HDNGLL dÇn HDNGLL h¹nh HDNGLL yÕn HDNGLL dÞu HDNGLL liªn HDNGLL huy HDNGLL v­¬ng HDNGLL trang HDNGLL l.hiÒn HDNGLL h.h»ng HDNGLL m­êi HDNGLL b¾c HDNGLL ®inh hµ HDNGLL ®ç...

TKB HOC KI I

Phßng GD & §T Tr­êng THCS Ngò L·o Thêi kho¸ biÓu khèi s¸ng(thùc hiÖn tõ 3/10/2011 ®Õn...) 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3 9A4 trùc gv Thø 2 T1 HDNGLL yªn HDNGLL dÇn HDNGLL h¹nh HDNGLL yÕn HDNGLL dÞu HDNGLL liªn HDNGLL huy HDNGLL v­¬ng HDNGLL trang HDNGLL l.hiÒn HDNGLL h.h»ng HDNGLL m­êi HDNGLL b¾c HDNGLL ®inh hµ HDNGLL ®ç...