CHÚC MỘT NĂM HỌC 2015-2016 THÀNH CÔNG !

Hình ảnh hoạt động của Trường

Thư viện

THÔNG BÁO ! Ngày 25/01/2013: Đồng chí Khang đi trường THCS Minh Đức Kiểm tra thư viện. ...

Thông báo trả sach HKI về thư viện

Hiẹn nay đã hết HKI yêu cầu tất cả các D/c CBGV và HS trả sách phục vụ cho HKI về thư viện và mượn sách phục vụ cho HKII ...

***

KẾ HOẠCHTổ chức ngày Hội công nghệ thông tin ngành GD & ĐTHuyện Thuỷ Nguyên lần thứ II năm học 2011 - 2012 1. Sản phẩm CNTT:- Các đề thi- Các đề kiểm tra- Giáo án giảng dạy- Bài giảng điện tử- Các tư liệu ( hình ảnh, âm thanh, video).2. Giáo viên cần làm:* Nộp sản phẩm CNTT bằng USB gồm: - Các đề thi- Các đề kiểm tra- Giáo án giảng dạy- Bài giảng điện tử- Các tư liệu ( hình ảnh, âm thanh, video). ...

Khảo sát kì I

6733698 Phân công coi khảo sát kì I - Ngày 17.12.2011 ...

KHẢO SÁT KÌ I

6733639 PHÂN CÔNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011- 2012 ...

KH KSCL HK I

phßng gi¸o dôc - ®µo t¹otr­êng thcs ngò l·o Sè: 5/GDTrHV/v kh¶o s¸t chÊt l­îng c¸c m«n v¨n hãahäc kú I n¨m häc 2011-2012 céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Ngò L·o, ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2011 KÕ ho¹ch kh¶o s¸t chÊt l­îng häc k× 1Thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc 2011-2012, nh»m ®¸nh gi¸...

PHAN CONG COI KSCL HK I

ph©n c«ng coi kscl häc k× i N¨m häc 2011 -2012 Thêi gian Khèi M«n p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 GV dù bÞ s¸ng 16.12 9 Sinh Yªn B¾c Huy Bæng H.H»ng C­êng TÊp V­¬ng Liªn GDCD H.H»ng C­êng TÊp V­¬ng Yªn B¾c Huy Bæng C.nghÖ Huy Bæng H.H»ng C­êng TÊp V­¬ng Yªn B¾c p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 8 Sinh L.HiÒn DÇn NguyÖt §.V©n L­¬ng Nhung B×nh GDCD L­¬ng Nhung B×nh L.HiÒn DÇn NguyÖt §.V©n C.nghÖ B×nh L.HiÒn DÇn NguyÖt §.V©n L­¬ng ...