CHÚC MỘT NĂM HỌC 2015-2016 THÀNH CÔNG !

Hình ảnh hoạt động của Trường

Lịch công tác tháng 12/2011

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – hạnh phúc Sè : 90...